Picasa

Tải về Picasa miễn phí từ Softonic

  • Tập tin sẽ được tải về từ một nguồn bên ngoài

Picasa tải thay thế từ Softonic trong máy chủ tiếng Anh